Оснивач и законски заступник привредног друштва,уколико у друштву није засновао радни однос има обавезу плаћања доприноса за обавезно социјално осигурање и подношење ППОДО образаца-пријава. Обавеза се уплаћује до 15-ог у месецу за претходни месец на Законом прописану минималну основицу. Ова обавеза је утврђена на основу примене Члана 12 Закона о пензијско инвалидском осигурању и Чланова 6 и 12 Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање.
Обавеза проистиче из става да оснивач остварује приходе по основу обављања делатности и практично се изјадначује у погледу обавеза са власницима предузетничких радњи. Уколико овај статус има у више привредних друштава, обавезу плаћа у сваком друштву понаособ, на крају године се утврђује да ли је премашио износ петоструке зараде, и има право да тражи поврат више уплаћених средстава по овом основу.
С обзиром на чињеницу да је у ранијим годинама било неусаглашених ставова по овом питању, те да су за осниваче-законске заступнике који нису засновали радни однос у свом привредном друштву склапани уговори о допунском раду и по том основу обрачунавана давања, потребно је, ако сте у тој ситуацији, да поднесете захтев за сторнирање тих пореских пријава (ЗИГ образац) и поднесете нове ППОДО на тренутно важећу основицу, и тражите прекњижење средстава са једног на други БОП.