Одлука-пакетићи
Одлука-помоћ болест,здравствена рех.
Одлука-помоћ у случају смрти
Врста Важи од 01.02.2018-31.01.2019
Неопорезив износ зараде за исплате почев од зараде за јануар 2018. 15.000,00
Неопорезив износ зараде за исплате закључно са зарадом за децембар 2017.године 11.790,00
Накнада трошкова превоза у јавном саобраћају 3.837,00
Дневница за службено путовање у земљи 2.303,00
Накнада превоза на службеном путовању 6.716,00
Солидарна помоћ за случај болести, здравствене рехабилитације или инвалидности запосленог или члана породице 38.370,00
Поклон деци запослених, старости до 15 година, поводом Нове године и Божића 9.592,00
Јубиларна награда запосленима 19.183,00
Премија за добровољно здравствено осигурање и пензијски допринос у добровољни пензијски фонд 5.757,00
Помоћ у случају смрти запосленог, члана његове породице или пензионисаног радника 67.145,00
Стипендије и кредити ученика и студената 11.511,00
Накнада за исхрану-хранарина коју спортистима аматерима исплаћују аматерски спортски клубови 9.592,00
Накнада за рад чланова бирачких комисија (осим чланова РИК),бирачких и гласачких одбора, као и акнада за рад на попису становништва 5.150,00
Новчане помоћи физичким лицима која нису запослена код даваоца, а која не представља еквивалент за неки њихов рад 12.746,00
Појединачно остварен добитак од игара на срећу 11.684,00
Награде и друга слична давања физичким лицима која нису запослена код исплатиоца, а произилазе из рада или друге врсте доприноса 12.746,00